surprised-1184889_1280

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to przypadłość, której powstanie z wysokim prawdopodobieństwem można połączyć z wykonywanym zawodem, która wynika z niekorzystnych czynników występujących w środowisku pracy albo w

typing-690856_1280

Kontrola w systemach teleinformatycznych

Nadzór nad treściami przeglądanymi przez pracowników w Internecie i całościowym korzystaniem z narzędzi pracy jest niestety konieczny. Najnowsze rozbudowane systemy informatyczne pozwalają na kontrolę nie

office-932926_1280

Wygoda w miejscu pracy

Nieważne, ile możesz przeznaczyć przestrzeni dla pracy – biurko z wygodnym krzesłem jest koniecznością. Powinny z niego zniknąć wszelkie niepotrzebne przedmioty. Taki biurowy minimalizm z

Kontrola PIP w praktyce

Czym jest PIP?

PIP to Polska Inspekcja Pracy. Organ, który stoi na straży przestrzegania przepisów prawa pracy. Do najważniejszych zadań inspekcji należy:

-ochrona równego prawa kobiet i mężczyzn do zatrudnienia,

-kontrola przestrzegania zakazu zatrudnienia dzieci poniżej lat 16,

-kontrola minimalnego wynagrodzenia pracowników,

-ochrona pracy i nadzoru nad wykonywaniem pracy,

-ochrona praw pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków racy, dni wolnych, pełnopłatnych urlopów oraz przestrzegania norm dotyczących maksymalnego wymiaru czasu pracy.

Dokumentem prawnym regulującym działalność inspekcji jest Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. W skład organu wchodzą: Główny Inspektor Pracy, 16 inspektorów okręgowych oraz Ośrodek Szkolenia znajdujący się we Wrocławiu. PIP podlega Sejmowi – co roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola wybranej placówki może odbyć się bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Inspektor może wkroczyć na teren obiektów, pomieszczeń; jest uprawniony do sprawdzenia stanowisk pracy, maszyn jak i samej pracy. Kontrola może także obejmować przesłuchanie pracowników, przegląd dokumentów, zestawień i obliczeń firmy. Ponadto kontrolerzy mogą zastosować dowolną metodę utrwalania przebiegu i wyników kontroli. Nikt nie może zakłócać przebiegu kontroli. Każda próba utrudnienia działań inspektora lub odmówienie udzielenia informacji może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30000zł. Z ustawy wynika obowiązek współpracowania z inspektorem, czyli zapewnienia odpowiednich środków i warunków.

W przypadku wykrycia przez inspektora naruszeń prawa, organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji odpowiednią instytucję; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd kontroli skarbowej, policje i straż graniczną bądź starostę. Okręgowy Inspektor Kontroli może nakazać zamknięcie działalności, jeżeli wykrył rażące uchybienia stwarzające bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia zatrudnionych osób.

Postępowanie kontrole ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz porównania go ze stanem pożądanym. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor ma prawo żądać dostępu nawet rysunków technicznych i projektów dotyczących budowli.

Ustalenia kontroli dokumentowane są w formie protokołu. Ten szczególny rodzaj dokumentu powinien zawierać: dokładną nazwę jednostki kontrolowanej, wraz z adresem, numerem z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz numerem identyfikacji podatkowej. Ponadto: imię i nazwisko inspektora oraz przedstawiciela jednostki kontrolowanej, datę rozpoczęcia działalności firmy, datę kontroli, wzmiankę o realizacji poprzednich zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów sprawujących funkcje kontrolne, opis ewentualnych naruszeń przepisów prawa, informację o pobraniu próbek, informacje o udzielonych przez inspektora poradach, wzmiankę o wniesieniu zastrzeżeń oraz datę i miejsce podpisania protokołu przez urzędnika kontrolującego.

W ciągu 7 dni od przedstawienia protokołu możliwe jest wniesienie zastrzeżeń. Inspektor sprawdza zasadność zastrzeżeń, po czym może zmienić daną część protokołu. W wyniku powyższych ustaleń inspektor kontroli wydaje decyzje, polecenia lub wnosi powództwo w danej sprawie. Podobnie jak w przypadku protokołu, od decyzji, w terminie do 7 dni, przysługuje złożenie odwołania.

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Każda firma może zostać poddana kontroli. Z reguły przedsiębiorca jest uprzedzany o zamiarze jej przeprowadzenia, choć może się zdarzyć, że nasza działalność zostanie skontrolowana bez uprzedzenia. Jeżeli już otrzymaliśmy powiadomienie o przyszłej kontroli, o zakresie kontroli możemy dowiedzieć się z tego samego dokumentu. Dwie najważniejsze dziedziny, które z pewnością zostaną ocenione w trakcie kontroli jest legalność zatrudnienia pracowników oraz bezpieczeństwo i higiena pracy (badania lekarskie, szkolenia, wpisy do rejestrów, urlopy, wymiar pracy, instrukcje BHP, ryzyko chorób zawodowych i inne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *